RIOOLBEHEER

Reinigen van rioolstelsels en ontstoppen huisaansluitingen

Voor het reinigen van rioolstelsels en het ontstoppen van huisaansluitingen beschikt DSSV NV over een 11-tal combiwagens die inzetbaar zijn in functie van de aard van het werk:

-Combiwagens voor ontstoppingen leidingbuizen van diameter 100-2000;

-Combiwagens met super hoge druk voor betonresten in leidingbuizen vanaf diameter 100 - 1000;

-Hoge druk combiwagens voor riolering vanaf diameter 100-2000 slibvrij te maken.

Rioolinspectie (leiding inspectie)

Het in kaart brengen van rioleringsstelsels is omwille van diverse redenen een noodzaak:

-Reguliere inspectie om de kwaliteit van de rioolstelsels in kaart te brengen en het beheer ervan op verstandige wijze te kunnen benaarstigen met planvorming voor de komende jaren (vervanging rioolstelsels – renovatieprojecten);

-Inspectie bij acuut vastgestelde problemen;

-Opleveringsinspecties nieuw aangelegd rioleringsstelsel (richting opdrachtgevers projecten en overheden);

-Opleveringsinspecties naar aanleiding van doorgevoerde rioolrenovaties

-Opsporen calamiteiten particuliere aansluitingen.

Op heden beschikt DSSV NV hiervoor over twee volledig uitgeruste camera-inspectiebussen die bemand worden door inspecteurs die beschikken over het VLARIO-certificaat.

Daarnaast zijn wij ook in staat om mogelijke problemen bij particulieren op te speuren aan de hand van duwcamerasystemen die ingezet worden om te kunnen inspecteren in leidingen met kleinere diameter.

Rioolrenovatie en open sleuf technieken

Het rioolbeheer kenmerkt naast de reinigings- en inspectiewerken ook renovatiewerken en open sleuf werken (bij verzakkingen en of nieuw aangelegd rioolstelsel).

De classificatie van de schade aan de geïnspecteerde leidingen bepaalt welke renovatiewerken aan de orde zijn: slingerkettingfrezen (voor beton, vet en wortels weg te frezen), robotfreeswerken (voor beton, wortels, instekende inlaten en obstakels), shortliners en/of quicklockwerken (om breuken en lekkende voegen te herstellen), hoedliners (lekkende aansluitingen), lange kous (strengen die van put tot put slecht zijn).

DSSV NV staat garant voor een kwaliteitsvolle herstelling van uw probleem.

Drukproeven rioleringen en persleidingen

Afvoerleidingen (RWA/DWA) dienen waterdicht te zijn. Bij de aanleg van deze leidingen wordt, conform het geldende bestek, minstens een gedeelte onderworpen worden aan dichtheidstesten.

Naast het aftesten van de dichtheid door middel van water is dit op heden ook mogelijk aan de hand van lucht. Deze vorm van dichtheidstesten zijn milieuvriendelijker, accurater en efficiënter in uitvoering.

DSSV NV biedt u dichtheidstesten door middel van lucht volgens de geldende EN 1610 norm aan en voorziet in de digitale registratie en rapportering ervan.